Lando Norris takes his safety seriously https:…

Lando Norris takes his safety seriously https://ift.tt/2MyaX8E